Koncept energetického průmyslu Kompatibilita a servis

Průmyslový systém
pro ukládání energie

Přehrát video

Energetické
bateriové úložiště

Zálohuje elektrickou energii, pokrývá výkonové špičky odběru zákazníka a spravuje lokální zdroje elektrické energie. Jedná se o kompaktní modulární řešení vyhovující potřebám zákazníka.

Technologický
kontejner

High Cube řešení s požárně oddělenými prostory, klimatizované s dvojitou podlahou.

Výkon
střídačů

Zvolen individuálně na základě analýzy stávajícího energetického hospodářství objektu a potřeb zákazníka.

Klimatizační
systém

Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti a životnosti systému je technologický kontejner klimatizován na konstantní teplotu.

Požární
bezpečnost

Vybaveno autonomním zhášecím systémem pro rychlé a efektivní hašení v zárodku požáru.

Lokální zdroje
elektrické energie

Připojení a správa lokálních zdrojů (sluneční/větrná elektrárna a další libovolné zdroje) pro nejlepší ekonomické využití elektrické energie.

Technological batter container

Peak
shaving

Rozložení spotřeby v čase, minimalizování nákladů a smysluplné hospodaření s energií vyrobené z OZE či z jiných lokálních zdrojů.

Technological batter container

Ostrovní
režim

Zajištění soběstačnosti díky nepřetržitému napájení objektu z bateriového úložiště.

Technological batter container

Symetrizace
sítě

Zlepšení kvality elektrické energie, zvýšení životnosti klíčových výkonových prvků díky rovnoměrnému zatížení.

Technological batter container

Modularita

Zajišťuje u klíčových komponent snadné budoucí navýšení kapacity i výkonu.

Technological batter container

Kapacita
baterií

Zvolena individuálně na základě analýzy stávajícího energetického hospodářství objektu a potřeb zákazníka.

Energetické bateriové úložiště
Technologický kontejner
Výkon střídačů
Klimatizační systém
Požární
bezpečnost
Lokální zdroje elektrické energie
Peak shaving
Ostrovní režim
Symetrizace sítě
Modularita
Kapacita baterií

Koncept energetického průmyslu

Projekt EnergyCloud není jen o prodeji baterií a solárních panelů, ale představuje především nový a měnící se koncept celého energetického průmyslu. Budoucnost moderní energetiky spočívá ve spojení a velkého počtu decentralizovaných lokálních výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, provozovatelů systémů pro ukládání elektrické energie a samotných spotřebitelů. Takto propojená síť vytváří inteligentní Virtuální elektrárnu. Cílem projektu EnergyCloud je spojit všechna decentralizovaná místa výroby dohromady a používat průmyslové baterie pro uložení elektrické energie spolu s domácími a komerčními bateriemi používanými operátory distribučních sítí.

Přehrát video

Kompatibilita a servis

Bateriový kontejner se obvykle nabíjí pomocí solární, větrné nebo vodní elektrárny, nebo z distribuční sítě, či jiného zdroje energie. Baterie mimo jiné poskytují obchodní příležitosti v oblasti nakládání s přebytky nebo nedostatky energie v síti, nebo mohou zajišťovat funkci peak-shaving. Baterie jsou optimalizovány tak, aby poskytovaly širokou škálu primárních služeb, jako je rychlá frekvenční odezva (FFR), aby se snížila omezení síťového propojovacího vedení, zajištění přisunu elektrické energie při výpadku dodávky ze sítě, zahrnující ostrovní režim s místním zatížením spolu s obchodováním na trhu s elektrickou energií (NEM) a se službou řízení frekvence (FCAS). S automatickou správou baterií a naší výkonovou a řídicí elektronikou poskytuje systém EnergyCloud plně autonomní, stabilní a bezpečný zdroj energie pro budovy a zařízení v lokalitách s přístupem i bez přístupu k distribuční síti.

Funkce a vybavení systému

 • Technologický kontejner speciálně upraven pro bateriové úložiště
 • Izolované přední i zadní dvojité dveře kontejneru
 • Tepelná/zvuková izolace
 • Zabezpečení všech vnějších dveří (BT04)
 • Protipožární příčka rozděluje výkonovou a bateriovou část na dva protipožární úseky
 • Všechny dveře s vysokou protipožární odolností a panikovým kováním
 • Vzduchové prostupy zajištující cirkulaci vzduchu
 • Všechny vzduchové prostupy jsou vybaveny filtry s třídou filtrace G4
 • Odsávací ventilátor pro střídačovou místnost
 • Odsávací ventilátor pro chlazení transformátoru
 • Montážní úchyty a lišty pod střídač, transformátor, rozvaděč a bateriové uložení
 • Dvojitá ESD podlaha pro snazší trasování kabeláže
 • Silové kabelové vedení umístěno pod dvojitou podlahou, slaboproudá část tažena v kabelových žlabech po obvodu kontejneru
 • Elektrické uzemnění kontejneru a vnitřních součástí s externím připojením pro systém ochrany před úderem blesku.
 • Klimatizovaná bateriová místnost se zpětných chodem (topení)
 • Kombinované aerosolové a práškové autonomní zhášecí systém
 • Osvětlení, střídač, transformátor
 • Bateriové uložení a baterie
 • Rozvaděč
 • Online monitoring celého zařízení